ร่วมประกวดเพลงรณรงค์ดื่มไม่ขับ ของ สสส โดย ด.ญ.บุษกร หนูนุ่น นักเรียนชั้นม.3 รร.ปาล์มพัฒวิทย์

Posted in Uncategorized | Comments Off on ร่วมประกวดเพลงรณรงค์ดื่มไม่ขับ ของ สสส โดย ด.ญ.บุษกร หนูนุ่น นักเรียนชั้นม.3 รร.ปาล์มพัฒวิทย์

ภาพบูรณาการกิจกรรมการเรียนทั้ง 3กลุ่มสาระ วิชาวิทยศาสตร์,วิชาคณิตศาสตร์,วิชาอังกฤษ

IMG_2070

Posted in Uncategorized | Comments Off on ภาพบูรณาการกิจกรรมการเรียนทั้ง 3กลุ่มสาระ วิชาวิทยศาสตร์,วิชาคณิตศาสตร์,วิชาอังกฤษ