ร่วมประกวดเพลงรณรงค์ดื่มไม่ขับ ของ สสส โดย ด.ญ.บุษกร หนูนุ่น นักเรียนชั้นม.3 รร.ปาล์มพัฒวิทย์