ภาพบูรณาการกิจกรรมการเรียนทั้ง 3กลุ่มสาระ วิชาวิทยศาสตร์,วิชาคณิตศาสตร์,วิชาอังกฤษ

IMG_2070