PPSW ก้าวสู่ ศตวรรษที่ 21

PPSW ก้าวสู่ยุค School 3.0 (การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วย iPad)

1                   10514738_772360932808652_6833178803059724072_n

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้แต่ละประเทศต้องร่วมมือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการติดต่อ

สื่อสารกันมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้แต่ละประเทศต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถในการปรับตัว มีคุณลักษณะสำคัญในการดำรงชีวิต

ในโลกยุคใหม่ได้อย่างเท่าทัน มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมและเพียงพอ สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ มาตราที่ 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม คุณธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 3-8) ทำให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษาพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีคุณภาพเพื่อ มีความเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ

การจัดการศึกษาจึงมีความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพที่พึงประสงค์ และมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา มีทักษะชีวิต และมีความสามารถทางเทคโนโลยี โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องมีความสนใจ มีเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2556 : 3)

Education 3.0 คือ แนวคิดทางการเรียนรู้ใหม่ล่าสุดที่ทั้งสถาบันการศึกษาและผู้เรียน สามารถเชื่อมต่อถึงกันอย่างซับซ้อนผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์กได้จากทุกสถานที่ในทุกเวลา ในขณะที่เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบต่างๆ ทั้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตลอดจนการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Immersive Learning) จะก้าวเข้ามามีบทบาทในการประสานกระบวนการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาจริงและการเรียนรู้ทางไกลทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปด้วยกัน การเรียนการสอนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ผ่านทางสื่อและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั่วโลกผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง และไม่จำเป็นต้องคอยรับจากครูแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น การเรียนการสอนยุคใหม่ บทบาทหน้าที่ และกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเรียนยุคใหม่จะมีรูปแบบกิจกรรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียน ตลอดจนใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ปัจจุบันการศึกษาได้เข้าสู่โรงเรียนยุคที่ 3 (School 3.0) คือการเรียนการสอนยุคใหม่ต้องใช้เทคโนโลยี แท็บแล็ตบูรณาการเรียนการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาที่สูงขึ้นและสามารถวัดการศึกษาของนักเรียนได้รายบุคคลโดยใช้กรอบการพัฒนา“ทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนในวันนี้” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาการศึกษาและทักษะชีวิตที่ทุกประเทศให้ความสำคัญและรณรงค์ให้สถาบันการศึกษาของตนปรับใช้เพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนสำหรับอนาคต ความท้าทายของโรงเรียนในยุคที่ 3 คือทำอย่างไร จึงจะเตรียมเด็กนักเรียนให้พร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21 เท่าทันโลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซียน (AC) ทำอย่างไรให้ห้องเรียนสนุก ครูผู้สอนทั้ง 8 สาระวิชา ลดภาระงานของครู สามารถบูรณาการสาระข้ามวิชาโดยใช้ไอซีทีและบทเรียนที่ยืดหยุ่นทันสมัย และใช้ ict เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบทเรียนให้ทันยุคทันเหตุการณ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรทางการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง โดยจัดห้องเรียน iPad Classroom เพื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนนำร่อง จำนวน 20 โรงเรียน จากภูมิภาค ๆ ละ 5 โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนและครูได้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในกับการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เด็กมีความสนุกนานในการเรียน เพราะเด็กยุคใหม่มีความสนใจกับอุปกรณ์เทคโนโลยี เมื่อห้องเรียนมีความสนุก การรับรู้ในสาระที่เรียนของเด็กก็จะได้ประสิทธิผลมากขึ้น

โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ซึ่งบริบทของโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในด้าน บุคลากร สถานที่ รวมทั้งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสารเทศเป็นสื่อในการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง ในภูมิาค เขต ภาคเหนือ ตามโครงการการพัฒนาต้นแบบหลักสูตร

ทางการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551

ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้เแก่นักเรียนเพื่อสอดรับนโยบายเร่งด่วนใน

การขับเคลื่อนทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือ ทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการสร้างสรรค์ ทักษะการใช้ชีวิตและการแก้ปัญหา รวมทั้งทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า ซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่อง PPSW ก้าวสู่ยุค School 3.0 และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ใน วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เพื่อเกิดเป็นความรู้ที่ยั่งยืนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Ipad ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 3. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษดีขึ้น
 4. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการใช้ Ipad และสามารถสร้างผลงาน โดยใช้ ipad ได้อย่างสร้างสรรค์

กรอบแนวคิดการออกแบบนวัตกรรม

PPSW เป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพและยกระดับการเรียนรู้ สู่ยุค School 3.0 ของโรงเรียนพานพสกสวสัดิ์ ด้วยวงจร PDCA ภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM)

 

P คือ Plan = การวางแผนการดำเนินการ โดยใช้เทคนิคกระบวนการ วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)

P = Plan การวางแผน

– ตั้งเป้าหมาย กำหนดขั้นตอน วิธีการ วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ iPad บูรณาการในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ

D = Do ปฏิบัติ

– ดำเนินงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

C = Check ตรวจสอบ

– ตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้า และดูผลสำเร็จของงาน

A = Action ประเมินผล

– ประเมินผล ปรับปรุงดำเนินการให้เหมาะสม หากการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ ก็จัดเป็นเป็นทางในการดำเนินงานต่อไป

 

P คือ Product = ผลผลิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เป็นนักเรียนแกนนำ สามารถใช้ Ipad ได้อย่างคล่องแคล่ว และสมาระนำไปใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์

 

S คือ Student = นักเรียนสารมารถนำความรู้เผยแพร่ สู่นักเรียนชั้นอื่นๆ ในโรงเรียนได้

 

W คือ Word = สามารถนำเสนอระดับโรงเรียน และในระดับต่างๆ ได้

9 Comments

 1. November 20, 2014    

  Hi there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of folks that I think would really appreciate
  your content. Please let me know. Thank you

 2. November 21, 2014    

  Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.

  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

 3. November 25, 2014    

  Good site you have here.. It’s difficult to find excellent writing like yours these days.

  I truly appreciate people like you! Take care!!

 4. December 2, 2014    

  Hi there, I enjoy reading all of your post.
  I wanted to write a little comment to support you.

 5. December 31, 2014    

  Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am going through problems with your RSS.
  I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it.
  Is there anybody else getting the same RSS problems?

  Anybody who knows the solution will you kindly respond?

  Thanks!!

 6. January 28, 2015    

  My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am nervous about
  switching to another platform. I have heard
  great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into
  it? Any help would be really appreciated!

 7. May 21, 2015    

  Heya i’m for the first time here. I came across this
  board and I find It really useful & it helped me out much.
  I hope to give something back and aid others like you helped me.

 8. May 22, 2015    

  Very nice post. I simply stumbled upon your weblog
  and wished to say that I’ve really enjoyed browsing your weblog posts.
  In any case I will be subscribing to your rss feed and I
  am hoping you write once more very soon!

 9. May 23, 2015    

  Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to check out your blog on my iphone
  during lunch break. I really like the info you provide here
  and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog
  loaded on my mobile .. I’m not even using
  WIFI, just 3G .. Anyways, amazing blog!

เหตุการณ์ & กิจกรรมสำคัญ

Categories

ปฏิทิน

September 2014
T F S S M T W
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

กิจกรรม & เหตุการณ์

ปฏิทิน

September 2014
T F S S M T W
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Categories

September 2014
T F S S M T W
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930