PPSW ก้าวสู่ ศตวรรษที่ 21

Monthly archives for September, 2014

PPSW ก้าวสู่ยุค ...

PPSW  ก้าวสู่ยุค School 3.0  (การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วย iPad)

                    ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้แต่ละประเทศต้องร่วมมือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการติดต่อ สื่อสารกันมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้แต่ละประเทศต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถในการปรับตัว มีคุณลักษณะสำคัญในการดำรงชีวิต ในโลกยุคใหม่ได้อย่างเท่าทัน มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมและเพียงพอ สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ มาตราที่ 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม คุณธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 3-8) ทำให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษาพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีคุณภาพเพื่อ มีความเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ การจัดการศึกษาจึงมีความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพที่พึงประสงค์ และมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา มีทักษะชีวิต และมีความสามารถทางเทคโนโลยี โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องมีความสนใจ มีเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]

เหตุการณ์ & กิจกรรมสำคัญ

Categories

ปฏิทิน

September 2014
T F S S M T W
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

กิจกรรม & เหตุการณ์

ปฏิทิน

September 2014
T F S S M T W
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Categories

September 2014
T F S S M T W
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930