[โรงเรียนปากท่อพิทยาคม] กิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

 

 

ครูขนิษฐา สอนวิทย์เรื่องการถ่ายโอนความร้อน ให้นักเรียนคนหารูปแบบการถ่ายโอนความความร้อน

 

pic86v7p37 picpwin935 picrzv7q36