[โรงเรียนปากท่อพิทยาคม]กิจกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์

สอนคณิตศาสตร์ คุณครูอัญชลี ทองเหมือน 11 มิ.ย. 57

 

pic9hfm531 picc6vdu30 picg9trn29 picteb4y28-2