โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย

ตามที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้บริหารจัดการ สนองนโนบายส่งเสริมให้มีห้องเรียน iClassroom  โดยจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องขยายเสียง  เพื่อให้ห้อง iClassroom น่าอยู่ น่าเรียน