เมื่อระบบ ObecLms ใช้งานร่วมกับห้องเรียน ipad

2 Thoughts

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ได้นำเอาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning obeclmsโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เข้ามาใช้งานร่วมในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน ipad ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนเป็นการเรียนที่ดี

เว็บไซต์ ระบบ E-learning โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ http://lms.yantakao.ac.th/obeclms

ระบบ Server OS X เพื่อการจัดเก็บงานโดย Wiki http://ipad.yantakao.ac.th

Screen Shot 2556-06-20 at 2.34.35 PM