ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก (โรงเรียนสิงห์บุรี)

ตัวอย่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสิงห์บุรี
Download sci5