การทดลองเรื่อง เทียนดูดน้ำ (โรงเรียนสิงห์บุรี)

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนสิงห์บุรี
http://www.youtube.com/watch?v=tXmGbpA_Kv0