PPSW ก้าวสู่ ศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ผ่าน iPad

การจัดการเรียนการสอนสารการเรียรรู้คณิตศาสตร์ผ่าน iPad

ลำดับขั้นตอนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แบบสถาบันส่งเสริมการสวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ลำดับขั้นตอนการสอนคณิตศาสตร์

ลำดับขั้นตอนการสอนคณิตศาสตร์ แบบสถาบันสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทางเรื่องเนื้อหาและ วิธีการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในปัจจุบัน ได้กำหนดแผนภูมิแสดงขั้นตอนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งอยู่ในคู่มือครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของ สสวท. แผนภูมิจะแสดง ให้เห็นว่าการสอนคณิตศาสตร์จัดเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้   (สถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2539:6)

1. ขั้นทบทวนความรู้เพิ่มเดิม เป็นการกล่าวหรืออ้างอิง สิ่งที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว และเกี่ยวข้องกับบทเรียนใหม่ที่กำลังสอน

2. ขั้นจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อนำไปสู่บทเรียน

2.1 ขั้นของจริง เป็นที่พยายามนำรูปธรรมมาใช้ เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปไปสู่นามธรรม

2.2 ขั้นรูปภาพ ครูเปลี่ยนเครื่องช่วยคิดจากของจริงมาเป็นรูปธรรม

2.3 ขั้นสัญลักษณ์ หลังจากที่นักเรียน เรียนรู้ขั้นที่ใช้ของจริง หรือรูปประกอบการสอนแล้วครูอธิบายโดยใช้สัญลักษณ์

  1. ขั้นสรุปไปสู่วิธีลัด เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ครั้งต่อไป
  2. ขั้นฝึกทักษะ เมื่อเข้าใจวิธีลัดแล้วจึงให้นักเรียนฝึกทักษะ ด้วยการทำแบบฝึกหัดจากบทเรียนหรือบัตรงาน
  3. ขั้นนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และใช้ในวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องโดยให้นักเรียนนำโจทย์ปัญหาหรือกิจกรรมที่มักประสบในชีวิตประจำวัน
  4. ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และตัดสินผลการเรียน โดยจะต้องนำผลการประเมินไปเก็บสะสม เพื่อประกอบการประเมินการผ่านจุดประสงค์ในสมุดประจำชั้นด้วย

บทสัมภาษณ์ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1 Comment

  1. ฎาฎา ฎาฎา
    November 22, 2014    

    excellent teacher

เหตุการณ์ & กิจกรรมสำคัญ

Categories

ปฏิทิน

December 2020
T F S S M T W
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

กิจกรรม & เหตุการณ์

ปฏิทิน

December 2020
T F S S M T W
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Categories

December 2020
T F S S M T W
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31