สายตรงผู้บริหาร

saad1นายสะอาด  วรรณทอง  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู

E- Mail  :  saad.wa@gmail.com