การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์”เรื่องเซลล์สุริยะ”โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

0201

Posted in Uncategorized | Comments Off on การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์”เรื่องเซลล์สุริยะ”โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

เข้าร่วมอบรม iBook author

ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557  ณ โรงเรียนย่านาขาวรัฐชนูปถัมภ์  โดยมีครูเดชพล  ชูสังข์ เป็นวิทยากร

image3 image4 0001

Posted in Uncategorized | Comments Off on เข้าร่วมอบรม iBook author