การใช้ App ใน iPad เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน

S__1564689