(โรงเรียนวัดบางปรัง) ใช้ App ค้นหาคำศัพท์และฝึกออกเสียง