(โรงเรียนวัดบางปรัง) สอนทักษะการแปลงค่าทศนิยมเป็นเศษส่วน ผ่าน app. Coop fractions