การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-ม.3

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จังหวัดตรัง วันที่ 11 ตุลาคม 2556 เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้ ต่อไป

image