«

»

ก.ย. 25

iBooks : การลำเลียงในพื้ช

กระบวนการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์   เป็นเรื่องที่มองเห็นได้ยากเพราะเป็นกระบวนการของสารที่มีอนุภาคขนาดเล็ก  ดังนั้นคุณครูสายสุวรรณ  คำศรีแก้ว  จึงได้สร้างสื่อ iBooks เรื่องการลำเลียงในพืช  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นกระบวนการผ่านภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ  จึงทำให้ผู้เรียนสนใจและเข้าในเนื้อหาบทเรียนเป็นอย่างดี

 

IMG_0402

ตัวอย่างหนังสือ

IMG_0403 IMG_0404 IMG_0405