«

»

ก.ย. 23

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์


 

บรรยากาศการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในเรื่องของ วงเวียน  โดยคุณครูธวัชชัย  ลาภไธสง  ซึ่งนักเรียนได้ดูตัวอย่าง  ค้นคว้าศึกษาหาความรู้จากสื่อการสอนโดยใช้เครื่อง IPAD  และการลงมือปฏิบัติจริง  นักเรียนมีความสุขกับการเรียน และได้รับความรู้เป็นอย่างมากเลย…จ้า

 IMG_7435