«

»

ก.ย. 10

ตารางการใช้ห้องเรียน IPAD

ตารางการใช้ห้องเรียน  iClassroom  โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  ตามโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง    โดยจัดกิจกรรมการสอน 3 รายวิชาหลัก  ได้แก่  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  รวมทั้งจัดให้รายวิชาอื่นที่สนใจเข้ามาให้ห้องเรียนอย่างเต็มศักยภาพด้วย


ตารางการใช้ห้องเรียน IPAD