«

»

ส.ค. 26

อบรมพื้นฐานการใช้ IPAD สำหรับครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  นำโดยท่านผู้อำนวยการภูวดล  หมื่นสีพรม  และรองผู้อำนวยการสัมฤทธิ์  พรสุวรรณ   จัดการอบรมพื้นฐานการใช้งาน IPAD ให้กับคณะครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา  จำนวน 50 คน   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้งานห้องเรียน iClassroom  ตามโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง  ของสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  กระทรวงศึกษาธิการ
IMG_1785
IMG_1788 IMG_1789 IMG_1797 IMG_1800 IMG_1802 IMG_1803 IMG_1804 IMG_1805 IMG_1808