«

»

ส.ค. 27

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เรื่อง   แผนการจัดการเรียนรู้1

……………………………………………………………………………………………………..

1.  สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

2.  มาตรฐานการเรียนรู้ ว1.1

เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต