Category Archive: กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ส.ค. 30

การคูณจำนวนเต็ม 1

Screen Shot 2556-08-30 at 9.17.54 PM

การคูณจำนวนเต็ม (Presentation 3)

ส.ค. 30

การบวกจำนวนเต็ม 1

คณิตศาสตร์ copy.001

ส.ค. 30

จำนวนเต็ม

เสนอ(คณิตศาสตร์).001

ส.ค. 21

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Screen Shot 2556-08-27 at 11.19.39 PM

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนเต็ม

ส.ค. 21

คณิตศาสตร์

กิจกรรมการค้นหาข้อมูล และเตรียมข้อมูลในการนำเสนอเสนอ(คณ …

Continue reading »