ทดลองวิทย์ เรื่อง โคมไฟลาวาอย่างง่าย (โรงเรียนสิงห์บุรี)

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนสิงห์บุรี
http://www.youtube.com/watch?v=QIvWq3GgkpM