การทดลองการเกิดและลักษณะของหินชนิดต่างๆ (โรงเรียนสิงห์บุรี)

การทดลองการเกิดและลักษณะของหิน ชนิดต่างๆ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนสิงห์บุรี
http://www.youtube.com/watch?v=s8IEOB6rosU