[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ [Emotions Vocabulary]

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ [Emotions Vocabulary]

ชมวิดีโอ

การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ [Emotions Vocabulary]

การบูรณาการห้องเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง

โดย คุณครูวิโรจน์  เอี่ยมยิ้ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

 

Screen Shot 2556-09-14 at 1.32.55 PM   Screen Shot 2556-09-14 at 1.34.25 PM  Screen Shot 2556-09-14 at 1.33.39 PM   Screen Shot 2556-09-14 at 1.32.18 PM

เครื่องมือ

  • mzl.dbiqcdch.75x75-65  Emotions from I Can Do Apps

เนื้อหาของรายวิชา

  • Emotions Vocabulary.
  • Reading, Speaking and Listening about Emotions Conversation.

กิจกรรม

  • ให้นักเรียนฟังคำอธิบายจากคุณครูทำแบบทดสอบจาก Emotions from I Can Do Apps on iPad พร้อมร่วมกันหาคำตอบที่ถูกต้องจากประโยค
  • ให้นักเรียนได้ทดสอบการฟังการอ่านโจทย์จากโปรแกรม เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสำเนียงของเจ้าของภาษา
  • ให้นักเรียนฝึกอ่านตามโปรแกรมและทำการสุ่มตัวอย่างนักเรียนให้ออกมาทดลองอ่านให้เพื่อนร่วมห้องฟังหน้าชั้นเรียน
  • ให้นักเรียนฝึกทำแบบทดสอบด้วยตัวเองโดยครูเดินดูความเข้าใจพร้อมการประเมินโดยรวม
  • สรุปสอบถามคะแนนที่ทำได้ในแต่ละระดับความยากว่านักเรียนมีพัฒนาการอย่างไรหลังจากได้ทำแบบทดสอบ

iPad App

This post was written by , posted on กันยายน 14, 2013 วันเสาร์ at 5:49 am

Comments are currently closed.