[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหา What’s Tangram

OFF


[ห้องเรียน iClassroomPW]  การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหา What’s Tangram

การบูรณาการห้องเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง

โดย คุณครูนงค์นุช ภูมี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

เครื่องมือ

  1. iBooks Author on MacOS
  2. iBooks on iPad
  3. Tangram Fun App on iPad

เนื้อหาของรายวิชา

  1. What’s Tangram
  2. How to make a set of Tangram

กิจกรรม

  1. ให้นักเรียนฟังบรรยาย เนื้อหา What’s Tangram and How to make a set of Tangram จาก iBooks ที่ได้สร้างขึ้นจากโปรแกรม iBooks Author บนเครื่อง Mac
  2. ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานจริง หลังจากที่ได้ชมวิธีการสร้างจากวิดีโอ
  3. ฝึกการสร้าง Tangram ในหลายๆรูปแบบจาก แอพพลิเคชั้น บน iPad ที่มีชื่อว่า Tangram Fun HD for iPad
This post was written by , posted on สิงหาคม 22, 2013 วันพฤหัส at 2:14 am

Comments are currently closed.