«

»

ก.ย. 23

คณะครูโรงเรียนห้วยยอด อบรมการสร้าง iBook สื่อหนังสืออิเลคทรอนิกส์ บน IPad

   IMG_3732 IMG_3724

IMG_3725

DSC_0105

 

คณะครูที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ IPad โรงเรียนห้วยยอด 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอักฤษ เข้าร่วมอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ IBook ในวันที่ 18 – 19 กันยายน 2556