แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศสาตร์ ป.4

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  

เรื่อง   การบวก การลบ                               สาระ   การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก   

ชั้นประถมศึกษาปีที่    4                              เวลา   เวลาเรียน  2  ชั่วโมง

1. สาระสำคัญ

การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก ใช้วิธีการบวกที่อยู่ในหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน การบวกจะมี

การทดจากหลักหนึ่งไปอีกหลักหนึ่งที่ถัดไปทางซ้ายมือ เมื่อผลบวกของจำนวนในหลักนั้น ๆ เป็นสองหลัก

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.2 ป. 4/1, ค 1.2 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2,, ค 6.1 ป. 4/5

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

1. หาผลบวกของจำนวนสองจำนวนและสามจำนวนที่มีการทด และบอกความสมเหตุ

สมผลของคำตอบได้ (K)

2. มีความรอบคอบและเชื่อมั่นในตนเอง (A)

3. มีทักษะในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผล (P)

4. นำเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันมาตั้งโจทย์คณิตศาสตร์ได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้าน ความรู้ (K)

วิธีการวัดผลและการประเมินผล1. ตรวจผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล– แบบทดสอบก่อนเรียน

เกณฑ์การวัด

2. สังเกตจากการซักถาม การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะและการอภิปรายร่วมกัน – แบบบันทึกผลการอภิปราย– แบบบันทึกความรู้ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
3. ตรวจผลการทำแบบทดสอบวัดความรู้​ประจำ หน่วย – แบบทดสอบวัดความรู้ประจำหน่วย ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A)

วิธีการวัดผลและการประเมินผล1. สังเกตพฤติกรรมขณะทำงานร่วมกับกลุ่ม เครื่องมือวัดและประเมินผล– แบบประเมินพฤติกรรมขณะทำงานร่วมกับกลุ่ม

เกณฑ์การวัด

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม – แบบประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม  ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

 

ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P)

วิธีการวัดผลและการประเมินผล1. สังเกตพฤติกรรมการสื่อสารการเชื่อมโยงหลักการความรู้ทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือวัดและประเมินผล– แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

เกณฑ์การวัด

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

2. ประเมินพฤติกรรมตาม รายการประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

 

 

สาระการเรียนรู้

1. การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน

2. การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสามจำนวน

6. แนวทางการบูร ณาการ

                ภาษาไทย                              เขียนตัวเลข โดยแทนผลลัพธ์ของการบวกจำนวนที่มีหลายหลักได้

                วิทยาศาสตร์                        สังเกตและการเปรียบเทียบวิธีบวกเลข การคิดเลขเร็วหลาย ๆ วิธี

                สังคมศึกษาฯ                       นำความรู้เรื่องการบวกจำนวนที่มีหลายหลักไปใช้ในการซื้อขายใน

ชีวิตประจำวัน

                ศิลปะ                                    ออกแบบบัตรโจทย์เลขตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

                สุขศึกษาฯ                            เล่นเกมเกี่ยวกับการบวกเลข

                ภาษาต่างประเทศ                               อ่าน เขียนจำนวนเป็นภาษาอังกฤษ

                การงานอาชีพฯ                   ฝึกพิมพ์จำนวนนับและโจทย์เลขด้วยคอมพิวเตอร์

7. กระบวนการจัดการ เรียนรู้

ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน

1.   ทบทวนการบวก โดยให้นักเรียนเปิด app math tables  และ  app find  sums

2.   นักเรียนช่วยกันร้องเพลง “คิดเลขเร็ว”

เพลงคิดเลขเร็ว

                                เนื้อร้อง…ราตรี รุ่งทวี                                                         ชัย ทำนอง…ชวา

มาซิมาคิดเลขเร็วกัน                     คิดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา

ฝึกทักษะกระบวนนานา                                ตามเวลาคิดเร็วทันใด

 

3. ให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดเลขโดยเปิด app math tables  และ  app find  sums

1) 7 + 9 + 3 + 6              =                                            6) 20 + 70 + 30 + 80        = 

2) 8 + 9 + 2 + 1              =                                             7) 35 + 40 + 65 + 40        = 

3) 3 + 9 + 7 + 6              =                                            8) 28 + 16 + 24 + 32        = 

4) 17 + 12 + 13 + 18      =                                             9) 15 + 34 + 35 + 16         = 

5) 19 + 11 + 13 + 16      =                                             10) 21 + 34 + 19 + 26        = 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้

1.   ครูแสดงการบวกเลขหลายหลักสองจำนวนโดยใช้ app find  sums ให้นักเรียนฝึกจนเกิดความชำนาญ

2.   ให้อาสาสมัครออกไปตั้งโจทย์การบวกเลข    ฝึกให้นักเรียนบวกโดยใช้ app math tables  และ  app find  sums

3.   ครูนำนักเรียนศึกษาเรื่อง “การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก” ในหนังสือเรียนสาระการ เรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์

/สื่อการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน

1.   นักเรียนทำโจทย์การบวกเลขหลายหลักสองจำนวนและสามจำนวน จาก app math tables  และ  app find  sums

2.   เล่นเกมบวกเลข จาก app math tables  และ  app find  sums

ขั้นที่ 4 การนำไปใช้

1.   จัดแข่งขันการบวกเลขเร็วขึ้นภายในชั้นเรียนหรือระดับโรงเรียน

2.   นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ขั้นที่ 5 สรุปความคิดรวบยอด

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า

1.   การบวกจำนวนที่มีหลายหลักใช้วิธีบวกจำนวนในหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน

2.   การบวกในหลักใดได้ผลบวกเป็นจำนวนสองหลักจะมีการทดไปยังหลักที่อยู่ทางซ้ายมือ

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

1.   ค้นหาวิธีบวกเลขให้ได้คำตอบที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2.   เปรียบเทียบวิธีคิดเลขเร็วหลาย ๆ วิธี

9. สื่อ/แหล่ง การเรียนรู้

1.   app math tables

2.   app find  sums

3.   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์/สื่อการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม

1.   บัตรโจทย์เลข

2.   หนังสือเกี่ยวกับการคิดเลขเร็ว

3.   บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และญาติ

4.   วีซีดี (VCD) การบวกเลข

5.   อินเทอร์เน็ต (Internet) เกี่ยวกับการบวกเลข

6.  app ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

1. ผลการจัดการเรียนรู้__________________________________________________________________

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้________________________________________________________

แนวทางแก้ไขปัญหา____________________________________________________________________

3. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน_______________________________________________________________

เหตุผล_____________________________________________________________________________

4. การปรับแผนการจัดการเรียนรู้____________________________________________________________

 

ลงชื่อ…………………………………………

(นางกาญจนา  มะอักษร)

 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

ลงชื่อ…………………………………………………….

( นายสุทิน  ใหม่วัด )

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงงาม

 

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  

เรื่อง   การบวก การลบ                                      สาระ   การลบจำนวนที่มีหลายหลัก   

ชั้นประถมศึกษาปีที่    4                                       เวลา   เวลาเรียน  2  ชั่วโมง

1. สาระสำคัญ

การลบจำนวนที่มีหลายหลัก คำนวณโดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกัน และการลบจะมีการกระจายตัวตั้งจากหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือ เมื่อตัวเลขในหลักของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวเลขในหลักของตัวลบ

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.2 ป. 4/1, ค 1.2 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/5

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

1. หาผลลบของจำนวนสองจำนวนและสามจำนวนที่มีการกระจายหลักต่าง ๆ ได้ (K)

2. มีทักษะ การให้เหตุผล และการนำความรู้ไปใช้ (P)

3. ทำงานเป็นระเบียบ และรับผิดชอบงาน (A)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิธีการวัดผลและการประเมินผล1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง

ความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ

และการอภิปรายร่วมกันเครื่องมือวัดและประเมินผล– แบบบันทึกผลการอภิปราย

– แบบบันทึกความรู้

เกณฑ์การวัด

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

2. สังเกต ขณะปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1 คิด ผลลัพธ์   จาก app math tables  และ  app find  sums– กิจกรรมที่ 1 คิดผลลัพธ์ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป3. ตรวจผลการทำแบบทดสอบวัดความรู้ประจำหน่วย – แบบทดสอบวัด ความรู้ประจำหน่วยผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A)

วิธีการวัดผลและการประเมินผล1. สังเกตพฤติกรรมขณะทำงาน

ร่วมกับกลุ่มเครื่องมือวัดและประเมินผล– แบบประเมินพฤติกรรม

ขณะทำงานร่วมกับกล่มุ

เกณฑ์การวัด

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการด้านคุณธรรม จริยธรรม

 

และค่านิยม– แบบประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

 

                ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P)

วิธีการวัดผลและการประเมินผล1. สังเกตขณะปฏิบัติตามกิจกรรม

ที่ 1 คิด ผลลัพธ์จาก app math tables  และ  app find  sumsเครื่องมือวัดและประเมินผล– กิจกรรมที่ 1 คิดผลลัพธ์

เกณฑ์การวัด

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

2. สังเกตพฤติกรรมการสื่อสารการเชื่อมโยงหลักการความรู้ทางคณิตศาสตร์– แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการประเมินด้านทักษะ/กระบวนกร

 

 

5. สาระการเรียนรู้

1.ทบทวนการลบ

2. การลบจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน

6. แนวทางการบูร ณาการ

                ภาษาไทย                               ตอบคำถามในการหาผลลัพธ์ของการลบจำนวนที่มีหลายหลัก

                วิทยาศาสตร์                        สังเกตและการเปรียบเทียบวิธีลบเลข การคิดเลขเร็วหลาย ๆ วิธี

                สังคมศึกษาฯ                        นำความรู้เรื่องการลบจำนวนที่มีหลายหลักไปใช้ในการซื้อขายในชีวิตประจำวัน

                ศิลปะ                                     ออกแบบบัตรโจทย์เลขตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

                สุขศึกษาฯ                             เล่นเกมเกี่ยวกับการลบเลข

                ภาษาต่างประเทศ                                 อ่าน เขียนจำนวนเป็นภาษาอังกฤษ

                        การงานอาชีพฯ                     ฝึกพิมพ์จำนวนนับและโจทย์เลขด้วยคอมพิวเตอร์

7. กระบวนการจัดการ เรียนรู้

ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บท เรียน

ทบทวนการลบด้วยการให้นักเรียนเปิด app math tables  และ  app find  sums

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้

1.   ครูยกตัวอย่างการลบที่มีการกระจายและการลบที่ไม่มีการกระจาย โดยสุ่มตัวแทนนักเรียน

ออกมาแสดงวิธีทำ เพื่อน ๆ และครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง ทำกิจกรรมดังกล่าวอีก

2–3 ตัวอย่าง จนนักเรียนเข้าใจ

2.   ให้นักเรียน ช่วยกันหาผลลบจากโจทย์เลขที่ครูแจกให้   แล้วส่งตัวแทนออกไปแสดงวิธีคิด เพื่อน ๆ และครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

3.   สุ่มเลขที่นักเรียนออกไปแสดงวิธีทำโจทย์การลบเลขที่ครูเขียนบนกระดานดำ 2–3 คน แล้ว

ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

4.   นักเรียนศึกษาเนื้อหา การลบจำนวนที่มีหลายหลัก ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

คณิตศาสตร์/สื่อการเรียนรู้อคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5.   นักเรียนทำกิจกรรมในกิจกรรมที่ 1 คิดผลลัพธ์ ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์

/สื่อการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน

1.   นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน

2.   เล่นเกมลบเลข จาก app math tables  และ  app find  sums

ขั้นที่ 4 การนำไปใช้

1.   จัดการแข่งขันการลบเลขเร็วขึ้นภายในชั้นเรียนหรือระดับโรงเรียน

2.   สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการซื้อขายในชีวิตประจำวันได้

ขั้นที่ 5 สรุปความคิดรวบยอด

1.   การหาผลลบจำนวนที่มีหลายหลักต้องนำจำนวนที่อยู่หลักเดียวกันมาลบกัน

2.   เมื่อตัวเลขตัวตั้งในหลักใดน้อยกว่าตัวลบ จะต้องมีการกระจายตัวตั้งจากหลักที่อยู่ถัดไปทาง

ซ้ายมือแล้วจึงลบได้

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

1.   ค้นหาวิธีการลบเลขให้ได้คำตอบที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2.   เปรียบเทียบวิธีคิดเลขเร็วหลาย ๆ วิธี

9. สื่อ/แหล่ง การเรียนรู้

1.   โจทย์เลข

2.    app math tables

2.   app find  sums

3.   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์/สื่อการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม

1.   บัตรโจทย์เลข

2.   หนังสือคิดเลขเร็ว หนังสือเสริมความรู้คณิตศาสตร์

3.   บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ และผู้รู้ด้านคณิตศาสตร์

4.   วีซีดี (VCD) การลบเลข

5.   อินเทอร์เน็ต (Internet) เกี่ยวกับการลบเลข

6.  app ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

1. ผลการจัดการเรียนรู้___________________________________________________________________

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้_________________________________________________________

แนวทางแก้ไขปัญหา____________________________________________________________________

3. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน_______________________________________________________________

เหตุผล_____________________________________________________________________________

4. การปรับแผนการจัดการเรียนรู้_____________________________________________________________

 

ลงชื่อ……………………………

(นางกาญจนา  มะอักษร)

 

 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

ลงชื่อ……………………………………………………..

 ( นายสุทิน  ใหม่วัด )

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงงาม

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  

เรื่อง   การบวก การลบ                                              สาระ   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่    4                                            เวลา   เวลาเรียน  2  ชั่วโมง

1. สาระสำคัญ

การทำโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบ ควรอ่านโจทย์ให้เข้าใจ วิเคราะห์โจทย์ว่ากำหนดอะไรให้

โจทย์ต้องการทราบอะไร ควรคิดคำนวณด้วยวิธีใด แล้วจึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดง วิธีทำและหาคำตอบ

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.2 ป. 4/1, ค 1.2 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2,, ค 6.1 ป. 4/5

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

1.   เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการบวกและการลบให้สามารถหาคำตอบได้ (K)

2.   วิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทำ และหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบว และการลบได้ (K)

3.   มีทักษะในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และนำเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันมาตั้งโจทย์คณิต ศาสตร์ได้ (P)

4.   มีวิจารณญาณในการคิด และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ (A)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

                ด้าน ความรู้ (K)

วิธีการวัดผลและการประเมินผล1. สังเกตจากการซักถามการแสดง

ความคิดเห็นการให้​ข้อเสนอแนะ

และการอภิปรายร่วมกันเครื่องมือวัดและประเมินผล– แบบบันทึกผลการอภิปราย

– แบบบันทึกความรู้

เกณฑ์การวัด

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

2. สังเกตขณะปฏิบัติตามใบกิจกรรมที่ 2 โจทย์ปัญหาการบวก

 

3. สังเกตขณะปฏิบัติตามใบกิจกรรม

ที่ 3 โจทย์ปัญหา การลบ

4. ตรวจผลการทำแบบทดสอบวัด

ความรู้ประจำหน่วย

5. การทำแบบทดสอบหลังเรียน

6. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้

ประจำหน่วย– ใบกิจกรรมที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบ– ใบกิจกรรมที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบ

 

 

– แบบทดสอบวัดความรู้

ประจำหน่วย

– แบบทดสอบหลังเรียน

– แบบทดสอบผลการเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

 

 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75  %

 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

 

                ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A)

วิธีการวัดผลและการประเมินผล1. สังเกตพฤติกรรมขณะทำงาน

ร่วมกับกลุ่มเครื่องมือวัดและประเมินผล– แบบประเมินพฤติกรรม

ขณะทำงานร่วมกับกลุ่ม

เกณฑ์การวัด

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการด้านคุณธรรม จริยธรรม

 

และค่านิยม– แบบประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม

 

 

 

 

ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P)

วิธีการวัดผลและการประเมินผล1. สังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร

การเชื่อมโยงหลักการความรู้

ทางคณิตศาสตร์เครื่องมือวัดและประเมินผล– แบบประเมินด้าน ทักษะ/

กระบวนการ

เกณฑ์การวัด

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป3. ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน– แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินชิ้นงานในแฟ้ม

 

สะสม ผลงาน

–แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงานผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

 

5. สาระการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

6. แนวทางการบูร ณาการ

      ภาษาไทย                                                          แต่งโจทย์ปัญหาเป็นกลอนอย่างง่ายได้อย่างสร้างสรรค์

      วิทยาศาสตร์                                                                    แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล

      สังคมศึกษาฯ                                                                   นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

      สุขศึกษาฯ                                                        เล่นเกมเกี่ยวกับการบวกและการลบเลข

      ภาษาต่างประเทศ                                           แต่งโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเป็นภาษาอังกฤษ

7. กระบวนการจัดการ เรียนรู้

ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บท เรียน

1. นักเรียนฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที

1) (14 + 8) – 7       =                  6) 35 + (16 – 8)     = 

2) (99 + 3) – 46     =                                  7) 32 + (36 – 28)    = 

3) (44 – 8) + 27     =                                  8) 45 – (11 + 7)      = 

4) (45 – 18) – 19   =                   9) 58 – (15 + 13)    = 

5) (89 + 23) – 47   =                                  10) 99 + (18 – 5)    = 

2. นักเรียนช่วยกันร้องเพลง “โจทย์ปัญหา”

เพลงโจทย์ปัญหา

                                เนื้อร้อง… ราตรี รุ่งทวีชัย                                                  ทำนอง… เต่า งูและกา

โจทย์ปัญหา เป็นปัญหา

พวกเรามาศึกษากันดู จะได้รู้ช่วยตีความ ให้แม่นยำอย่าทำหน้าเศร้า

อ่านโจทย์พลัน อย่าหวั่นไหว โจทย์บอกอะไร ไหนลองตรองดู

จะได้รู้เข้าใจดี บอกวิธีคิดซิทันใด

แบ่งกลุ่มกัน อ่านเร็วไว ไม่เข้าใจตรงไปถามครู

เลือกเสาะหาสื่อมาดู ได้เรียนรู้ชัดเจนแน่นอน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้

1.   ให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลง “โจทย์ปัญหา” พร้อมกัน และฝึกอ่านทีละท่อน และอภิปรายเนื้อเพลง

พร้อมทั้งเขียนแผนภาพความคิดการแก้โจทย์ปัญหาจากเพลง “โจทย์ปัญหา”

2.   ครูแสดงบัตรโจทย์ปัญหาการบวกและบัตรโจทย์ปัญหาการลบ โดยให้นักเรียนอ่านและ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ว่าโจทย์ปัญหาแต่ละข้อเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบ โดยการสุ่มถามทีละคน

3.   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ให้หาคำตอบจากบัตรโจทย์ปัญหาการบวก

และการลบที่ครูแจกให้แล้วส่งตัวแทนออกมาแสดงวิธีทำบนกระดานดำ เพื่อน ๆ และครู

ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

4.   ครูอธิบายถึงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาแล้วให้นักเรียนกลุ่มเดิมสร้างโจทย์ปัญหาการบวก

และโจทย์ปัญหาการลบจากภาพโฆษณาสินค้าต่าง ๆ โดยติดภาพโฆษณาและตกแต่งให้

สวยงามภายในเวลา 10 นาที แล้วให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและช่วยกัน

วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้น จากนั้นครูสุ่มนักเรียนออกมาแสดงวิธีทำบนกระดานดำ

5.   นักเรียนศึกษาเนื้อหาการลบจำนวนที่มีหลายหลัก ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

คณิตศาสตร์/สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน

1.   วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ที่นักเรียนช่วยกัน

แต่งขึ้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ ตัว

2.   ให้นักเรียนฝึกสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จากสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

ขั้นที่ 4 การนำไปใช้

แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการบวกและการลบได้

ขั้นที่ 5 สรุปความคิดรวบยอด

นักเรียนและครูร่วมกันสรุปถึงขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา ดังนี้

1.   ทำความเข้าใจโจทย์ ตอบคำถามโจทย์ว่ากำหนดอะไรให้บ้าง และโจทย์ถามอะไร

2.   วางแผน/คิดวิธีแก้โจทย์ เลือกวิธี และเขียนประโยคสัญลักษณ์

3.   คิดคำนวณหาคำตอบ

4.   ตรวจสอบคำตอบ

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

1.   แต่งโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเป็นกลอนอย่างง่าย ๆ

2.   แต่งโจทย์ปัญหาจากภาพหรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

3.   ประดิษฐ์โจทย์ปัญหาจากแผ่นพับ ใบโฆษณา ได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์

9. สื่อ/แหล่ง การเรียนรู้

1.   บัตรโจทย์เลข

2.   บัตรโจทย์ปัญหาการบวก การลบ

3.   ภาพโฆษณาสินค้าต่าง ๆ

4.   ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์/สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม

1.   บัตรโจทย์เลข

2.   หนังสือการคิดเลขเร็ว

3.   บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผู้รู้ด้านคณิตศาสตร์

4.   วีซีดี (VCD) การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

5.   อินเทอร์เน็ต (Internet) เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

1. ผลการจัดการเรียนรู้__________________________________________________________________

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้_______________________________________________________

แนวทางแก้ไขปัญหา___________________________________________________________________

3. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน______________________________________________________________

เหตุผล____________________________________________________________________________

4. การปรับแผนการจัดการเรียนรู้___________________________________________________________

ลงชื่อ……………………………..

(นางกาญจนา  มะอักษร)

 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

ลงชื่อ……………………………………………………..

( นายสุทิน  ใหม่วัด )

                                                      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงงาม