PostHeaderIcon แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 7
Unit 7 Sports day
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 13 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
ผู้สอน นางสุภาพร ศรีนวลขาว โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) สพป.สงขลา 1
………………………………………………………………..1. สาระสำคัญ
การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาและอุปกรณ์กีฬา โครงสร้างประโยค Present Continuous Tense และการใช้ can ทำให้ผู้เรียนสามารถพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาและความสามารถในการเล่นกีฬาได้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน
2. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
– ออกเสียงคำศัพท์ สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
3. สาระการเรียนรู้
– Pronunciation
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิด
– การคิดวิเคราะห์
– การคิดอย่างสร้างสรรค์
4.2 ความสามารถในการสื่อสาร

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
– ซื่อสัตย์สุจริต
– มีวินัย
– อยู่อย่างพอเพียง

6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้น แล้วออกกำลังกายยามเช้า (บ่าย) เพื่อให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าก่อนเรียน โดยนักเรียนออกกำลังกายตามครูด้วยท่าทางง่ายๆ เช่น กระโดดตบมือ ใช้มือขวาแตะนิ้วเท้าซ้าย มือซ้ายแตะนิ้วเท้าขวาสลับไปมา ฯลฯ เป็นเวลา 2 – 3 นาที ครูเป่านกหวีด และกำกับท่าทางออกกำลังกายของนักเรียน
2. ครูขออาสาสมัคร 3 คน ออกมายืนหน้าห้อง เพื่อทำท่าเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ตามที่ครูกระซิบ 6 – 7 ประเภท นักเรียนที่เหลือช่วยกันเดาประเภทของกีฬา เมื่อทราบจึงพูดดังๆ เช่น
อาสาสมัคร: ทำท่าเล่นฟุตบอล
Students: football.
อาสาสมัคร: ทำท่าเล่นบาสเกตบอล
Students: Basketball.
3. ครูให้นักเรียนเปิดไปที่ App word wizard ใน ipad แล้วให้นักเรียนไปที่ Spelling Quizzes นักเรียนเลือก sport 1 เพื่อศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา และได้เรียนรู้เกี่ยวกับกีฬา อุปกรณ์การเล่นกีฬา
4. นักเรียนอ่านคำศัพท์ใน App word wizard ครูออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ แล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นครูให้นักเรียนนำคำศัพท์เหล่านี้
athletics = นักกีฬา
baseball = กีฬาเบสบอล
basketball = กีฬาบาสเกตบอล
bowling = กีฬาโบว์ลิ่ง
car racing = กีฬาแข่งรถ
cycling = กีฬาปั่นจักรยาน
football = กีฬาฟุตบอล
golf = กีฬากอล์ฟ
gymnastics = กีฬายิมนาสติกส์
handball = กีฬาแฮนด์บอล

5. ให้นักเรียนฝึกสะกดคำโดยเลือก use list นักเรียนฝึกเขียนตามคำศัพท์ที่ให้มา จำนวน 10 คำ โดยฟังการอ่านออกเสียงจากโปรแกรม
6. ให้นักเรียนประเมินการอ่านของตนเองในแบบประเมิน
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน

– การพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับความสามารถในการเล่นกีฬา

8. การวัดและการประเมินผล
8.1 การประเมินก่อนเรียน
– ประเมินการทำแบบทดสอบ
8.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
– ประเมินการอ่าน
– สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการทำกิจกรรม
8.3 การประเมินหลังการเรียน
– ประเมินการทำแบบทดสอบ
– ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
– ประเมินการพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับความสามารถในการเล่นกีฬา

9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1. App word wizard ใน ipad

แบบประเมินทักษะทางภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ……………………………………ชั้น……………………เลขที่……………………..

ที่
รายการ ระดับคุณภาพ
ดี
(3) พอใช้(2) ปรับปรุง
(1)
1. เข้าใจความหมายของคำศัพท์/ประโยค
2. สรุปเรื่องที่ฟังได้
3 ออกเสียงคำได้ถูกต้อง ชัดเจน
4 พูดได้ถูกต้อง ตรงประเด็น
5 อ่านออกเสียงคำ/ประโยคได้ถูกต้อง
6 อ่านเว้นวรรคได้เหมาะสม
7 เขียนคำศัพท์/ประโยคได้ถูกต้อง
8 มีความคิดสร้างสรรค์/เครื่องหมายถูก

Comments are closed.