Category Archive: แผนการสอน

ก.ย. 02

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.5

แผนจัดการเรียนรู้อังกฤษ

ก.ย. 02

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5

แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์